Sie sind nicht angemeldet.

Opentop

Antworten im Thema: 18 » Der letzte Beitrag (12. Oktober 2012, 17:12) ist von GPunkt™.

Transit

Ehrenmoderator

 • »Transit« ist männlich

Beiträge: 2 670

Wohnort: Asten

Danksagungen: 12663

 • Nachricht senden

11

Samstag, 7. Mai 2011, 11:31

Menci-Santi_ETS-GTS
Download by TS24 Dl Server

Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Belusch

Transit

Ehrenmoderator

 • »Transit« ist männlich

Beiträge: 2 670

Wohnort: Asten

Danksagungen: 12663

 • Nachricht senden

12

Sonntag, 31. Juli 2011, 09:10

Schmitz S.KI GTS


Spoiler Spoiler

29.07.2011

Schmitz S.KI dumper äëÿ GTS
--------------------------------------------------------------------------------
Ñîäåðæèìîå:
Schmitz S.KI.scs - ñàì ìîä

plain.psd è plain2.psd - èñõîäíèêè ñêèíîâ ñ òåíÿìè

Ïàðà ñêðèíøîòîâ è readme :D
--------------------------------------------------------------------------------
Óñòàíîâêà:
-Ðàñïàêóéòå Schmitz S.KI.scs â ïàïêó mod

-Èùèòå ïðèöåï â êàðüåðå ;)

-Åñëè õîòèòå ÷òîáû ïðèöåï åçäèë â òðàôèêå, îòêðîéòå trailer_traffic_storage.sii è äîáàâüòå â íåãî:

@include "definition/opentop_traffic.sii"

--------------------------------------------------------------------------------

Àâòîðû:
Îðèãèíàëüíàÿ ìîäåëü: Mr.Pawel
Íîâûé êóçîâ, ìàïïèíã: Äæî
Êîë¸ñà: Ventyres

Îòäåëüíîå ñïàñèáî:
DANZ - çà ïîìîùü â èçó÷åíèè 3dsMax

Ôðåíäàì èç ñêàéïà çà ïîääåðæêó ;)

--------------------------------------------------------------------------------
Copyright 2011 by Äæî

http://playtrucksims.ru/


Download by TS24 Dl Server

Es haben sich bereits 5 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Actros Trucker, bär 007, Dbpit, fabiano1041, thomasz

Transit

Ehrenmoderator

 • »Transit« ist männlich

Beiträge: 2 670

Wohnort: Asten

Danksagungen: 12663

 • Nachricht senden

13

Samstag, 13. August 2011, 13:25

GTS_CATERPILLAR_oversize_D10T


Spoiler Spoiler

MODEL SCS software --GTS_CATERPILLAR_oversize

nahrazuje opentop,protože jezdí do lomu a to je náøez.

testováno pro: GTS-----1.02 až 1.32
ATS-----1.31

UKTS----1.04 až 1.32
bez konfliktu

autor ????

uprava skinu Casper1

converted model 18 Wos Haulin in GTS Casper1

pmg model open


ZModeler
PSPad
PaintNet
DTXbnp

Vložit do:

C:\Dokumenty\German Truck Simulator\mod nebo

C:\Users\jméno\Dokumenty\German Truck Simulator\modDownload

Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

fabiano1041, pit19169

Transit

Ehrenmoderator

 • »Transit« ist männlich

Beiträge: 2 670

Wohnort: Asten

Danksagungen: 12663

 • Nachricht senden

14

Samstag, 1. Oktober 2011, 11:18


Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Benni71086, BlueEyedDevil

Transit

Ehrenmoderator

 • »Transit« ist männlich

Beiträge: 2 670

Wohnort: Asten

Danksagungen: 12663

 • Nachricht senden

15

Montag, 24. Oktober 2011, 15:19

GTS-ATS-ETS_Trailer_Liebherr PR 764


Spoiler Spoiler

Mod by: Tutti i Modder TRUCKSIMS

Mod Estratta da Pack con piccole modifiche 3D by: BFG
============================================

Mod by: All TRUCKSIMS Modder

Extracted from Mod Pack with minor changes by 3D: BFG

=============================================

PMG Open


Download by TS24 DL Server

Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

fabiano1041, pit19169

Transit

Ehrenmoderator

 • »Transit« ist männlich

Beiträge: 2 670

Wohnort: Asten

Danksagungen: 12663

 • Nachricht senden

16

Montag, 24. Oktober 2011, 15:23

{ETS-GTS-ATS}Trailer_Motorgrader_CAT-140-AWD


Spoiler Spoiler

Mod by: Tutti i Modder TRUCKSIMS

Mod Estratta da Pack by: BFG
============================
Mod by: All TRUCKSIMS Modder

Extracted from Mod Pack by: BFG

PMG Open


Download by TS24 Dl Server

Es haben sich bereits 3 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Dbpit, fabiano1041, gurcanozt

Transit

Ehrenmoderator

 • »Transit« ist männlich

Beiträge: 2 670

Wohnort: Asten

Danksagungen: 12663

 • Nachricht senden

17

Mittwoch, 28. März 2012, 15:44

Trailer-Tractor


Spoiler Spoiler

DL by Vesko983 geäandert für GTSDownload

Es haben sich bereits 7 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Actros Trucker, Dbpit, Dreckbirne, Gibraltareño2, pit19169, V8ScaniaFahrer, ®eamonn™

GPunkt™

TS24 - Freund

 • »GPunkt™« ist ein verifizierter Benutzer

Beiträge: 4 396

Danksagungen: 15467

 • Nachricht senden

18

Freitag, 8. Juni 2012, 16:14

STAS Trailer Made By DaveR Mods

Download

Es haben sich bereits 6 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Actros Trucker, Belusch, Gibraltareño2, gurcanozt, pit19169, tonii29

GPunkt™

TS24 - Freund

 • »GPunkt™« ist ein verifizierter Benutzer

Beiträge: 4 396

Danksagungen: 15467

 • Nachricht senden

19

Freitag, 12. Oktober 2012, 17:12

KipperDownload

Links geprüft

Es haben sich bereits 18 registrierte Benutzer bedankt.

Ähnliche Themen

Social Bookmarks

Counter:

Hits heute: 34 669 | Hits gestern: 69 156 | Hits Tagesrekord: 102 526 | Hits gesamt: 54 894 606 | Hits pro Tag: 21 053,46

Klicks heute: 82 615 | Klicks gestern: 159 304 | Klicks Tagesrekord: 756 082 | Klicks gesamt: 457 283 344 | Klicks pro Tag: 175 379,67 | Gezählt seit: 3. Mai 2011, 07:40

Ungelesene Beiträge Unbeantwortete Themen Themen der letzten 24 Stunden

Euro Truck Simulator,Euro Truck Simulator 2,German Truck Simulator,Forum,Community,Downloads,Support,Euro Trucksimulator,Euro Trucksimulator 2,German Trucksimulator,Trucks,18 Wheels of Steel,Haulin,Convoy,Pttm,Long Haul,Trucksimulator,Trucksimulation,Truck Simulator,Simulation,ATS,Trucksim,Extreme Trucker 2,ETS,ETS2,GTS,UKTS,ET,ET2,18WoS,Tutorial,Tutorials,Tipp,Zmodeler,z3d,Modding,SCS,simulation,support, Zmod,z3d,Sk,Skins,Map,Maps,Mod,Mods,Trucksims,STD,Scania Truck Driving Simulator,Scania,ETS2Mods, Euro Trucksimulator2 Mods