You are not logged in.

Trailer & Trailerteile

Antworten im Thema: 22 » Der letzte Beitrag (May 18th 2013, 8:59pm) ist von GPunkt™.

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« is a verified user
  • "GPunkt™" started this thread

Posts: 4,384

Thanks: 15469

  • Send private message

21

Sunday, April 15th 2012, 2:37pm

Frigo-Line Container by ?Download

2 registered users thanked already.

Users who thanked for this post:

Actros Trucker, Docus Dachs

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« is a verified user
  • "GPunkt™" started this thread

Posts: 4,384

Thanks: 15469

  • Send private message

22

Friday, March 29th 2013, 2:49pm

Krone-Rücklichter by Bioderka

Spoiler Spoiler

Krone Lights pack by Bioderko !

Siemka. Paczka ta dotyczy dwóch modeli lamp do naczep krone :)
Obydwia modele powsta³y
na spontanie, i nie s¹ tam jakieœ pro elo wiêc proszê nie gniewaæ sie na mnie za jakoœæ :D

Dwa modele zosta³y zmappowane na moj¹ teksturê, któr¹ dorzucam do paczki. Zosta³y te¿ spasowane do jakiejœ przypadkowej
ramy krone z download :)

Jeœli kogoœ to te¿ interesuje to reset to world zosta³ wykonany :)

Jeœli chodzi o œwiat³a w szczególnoœci te nowsze to podejrzewam, ¿e jak ktoœ na³o¿y sobie na nie jak¹œ dobr¹ teksturê
to bêd¹ ca³kiem przyzwoicie wygl¹daæ, poniewa¿ bry³a lampy zosta³a zachowana z proporcji oryginalnych i zaokr¹glenia
stara³em siê robiæ w miarê ogarniête :D.

Dla tych którzy chcieliby zmappowaæ œwiat³a na dobry dds b¹dŸ na swój dds ale kolorystycznie wiêc:

Œwiat³a do starszej kronki w z3d zawieraj¹ 5 odnoœników.
1 – elementy bia³e
2 – elementy pomarañczowe
3 – elementy czerwone
4 – czarny ty³
5 – szk³o

Œwiat³a do nowszej kronki zawieraj¹ 8 odnoœników:
1 – ledy
2 – trójk¹t
3 – pomarañczowe
4 – bia³e
5 – czerwone
6 – czarny ty³
7 – czarny przód
8 – szk³o

Podsumuj¹c, w paczce znajduj¹ siê

lampa krone.z3d – starsza wersja
krone new lamps – nowsza wersja
fotki obydwu modeli
fotki modeli lamp realnych

Odnoœnie cieni na starszej wersji lampy - cienie wysz³y mi na tylnej czêœci lampy wiêc po 1 przylega ona do belki i jest
niewidoczna, po 2 jest ona koloru ciemnego wiêc odpuœci³em sobie walkê z cieniami na tej czêœci lampy :)
Cienie te¿ mog¹ siê pojawiæ na szkle z tej nowszej lampy, jak chcecie to szk³a nie trzeba zak³adaæ :D Reszta ok ! ;)

100% by bioderko. Przy kopiowaniu proszê zachowaæ kredyty !

Download

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« is a verified user
  • "GPunkt™" started this thread

Posts: 4,384

Thanks: 15469

  • Send private message

23

Saturday, May 18th 2013, 8:59pm

Bodex Trailer by Syncron

Spoiler Spoiler

This is my Bodex Walkingfloor Weeda Transport project..
Sadly i have not manage to finish it (game crashes after every export)..
So I share the project with all of you..
-you can use parts you might find helpfull
-main credits: edd123,Syncron(me),Htrdzign,elyxir


For other info or question/pm me on
Trucksimulator24.de

Viel gluck alles und gute Fahrt ;)

Best regards,
Syncron Paulo

Download

13 registered users thanked already.

Social bookmarks

Counter:

Hits today: 38,550 | Hits yesterday: 90,535 | Hits record: 213,546 | Hits total: 95,111,409 | Average hits: 30,799.25

Clicks today: 47,889 | Clicks yesterday: 125,587 | Clicks record: 756,082 | Clicks total: 514,753,067 | Clicks avarage: 166,688.84 | Counts since: May 3rd 2011, 7:40am

Ungelesene Beiträge Unbeantwortete Themen Themen der letzten 24 Stunden

Euro Truck Simulator,Euro Truck Simulator 2,German Truck Simulator,Forum,Community,Downloads,Support,Euro Trucksimulator,Euro Trucksimulator 2,German Trucksimulator,Trucks,18 Wheels of Steel,Haulin,Convoy,Pttm,Long Haul,Trucksimulator,Trucksimulation,Truck Simulator,Simulation,ATS,Trucksim,Extreme Trucker 2,ETS,ETS2,GTS,UKTS,ET,ET2,18WoS,Tutorial,Tutorials,Tipp,Zmodeler,z3d,Modding,SCS,simulation,support, Zmod,z3d,Sk,Skins,Map,Maps,Mod,Mods,Trucksims,STD,Scania Truck Driving Simulator,Scania,ETS2Mods, Euro Trucksimulator2 Mods