Sie sind nicht angemeldet.

Trailer & Trailerteile

Antworten im Thema: 22 » Der letzte Beitrag (18. Mai 2013, 20:59) ist von GPunkt™.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Trucksimulator24 - Die freundliche Trucksimulator Community rund um den Euro Truck Simulator 2, Euro Trucksimulator, German Truck Simulator, 18 Wheels of Steel Reihe, Extreme Trucker und den ZModeler.. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« ist ein verifizierter Benutzer
  • »GPunkt™« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 4 396

Danksagungen: 15467

  • Nachricht senden

21

Sonntag, 15. April 2012, 14:37

Frigo-Line Container by ?Download

Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Actros Trucker, Docus Dachs

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« ist ein verifizierter Benutzer
  • »GPunkt™« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 4 396

Danksagungen: 15467

  • Nachricht senden

22

Freitag, 29. März 2013, 14:49

Krone-Rücklichter by Bioderka

Spoiler Spoiler

Krone Lights pack by Bioderko !

Siemka. Paczka ta dotyczy dwóch modeli lamp do naczep krone :)
Obydwia modele powsta³y
na spontanie, i nie s¹ tam jakieœ pro elo wiêc proszê nie gniewaæ sie na mnie za jakoœæ :D

Dwa modele zosta³y zmappowane na moj¹ teksturê, któr¹ dorzucam do paczki. Zosta³y te¿ spasowane do jakiejœ przypadkowej
ramy krone z download :)

Jeœli kogoœ to te¿ interesuje to reset to world zosta³ wykonany :)

Jeœli chodzi o œwiat³a w szczególnoœci te nowsze to podejrzewam, ¿e jak ktoœ na³o¿y sobie na nie jak¹œ dobr¹ teksturê
to bêd¹ ca³kiem przyzwoicie wygl¹daæ, poniewa¿ bry³a lampy zosta³a zachowana z proporcji oryginalnych i zaokr¹glenia
stara³em siê robiæ w miarê ogarniête :D.

Dla tych którzy chcieliby zmappowaæ œwiat³a na dobry dds b¹dŸ na swój dds ale kolorystycznie wiêc:

Œwiat³a do starszej kronki w z3d zawieraj¹ 5 odnoœników.
1 – elementy bia³e
2 – elementy pomarañczowe
3 – elementy czerwone
4 – czarny ty³
5 – szk³o

Œwiat³a do nowszej kronki zawieraj¹ 8 odnoœników:
1 – ledy
2 – trójk¹t
3 – pomarañczowe
4 – bia³e
5 – czerwone
6 – czarny ty³
7 – czarny przód
8 – szk³o

Podsumuj¹c, w paczce znajduj¹ siê

lampa krone.z3d – starsza wersja
krone new lamps – nowsza wersja
fotki obydwu modeli
fotki modeli lamp realnych

Odnoœnie cieni na starszej wersji lampy - cienie wysz³y mi na tylnej czêœci lampy wiêc po 1 przylega ona do belki i jest
niewidoczna, po 2 jest ona koloru ciemnego wiêc odpuœci³em sobie walkê z cieniami na tej czêœci lampy :)
Cienie te¿ mog¹ siê pojawiæ na szkle z tej nowszej lampy, jak chcecie to szk³a nie trzeba zak³adaæ :D Reszta ok ! ;)

100% by bioderko. Przy kopiowaniu proszê zachowaæ kredyty !

Download

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« ist ein verifizierter Benutzer
  • »GPunkt™« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 4 396

Danksagungen: 15467

  • Nachricht senden

23

Samstag, 18. Mai 2013, 20:59

Bodex Trailer by Syncron

Spoiler Spoiler

This is my Bodex Walkingfloor Weeda Transport project..
Sadly i have not manage to finish it (game crashes after every export)..
So I share the project with all of you..
-you can use parts you might find helpfull
-main credits: edd123,Syncron(me),Htrdzign,elyxir


For other info or question/pm me on
Trucksimulator24.de

Viel gluck alles und gute Fahrt ;)

Best regards,
Syncron Paulo

Download

Es haben sich bereits 13 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

boxcar, Daltontune, Dbpit, ETS2-fan, joepapa, Micha-BF3, Reaven, Scania 143M 500, Scania730Fahrer, v8fan, v8Scaniav8, Wolfsblut, zilpzalp

Zurzeit ist neben Ihnen 1 Benutzer in diesem Thema unterwegs:

1 Besucher

Social Bookmarks

Counter:

Hits heute: 96 639 | Hits gestern: 91 175 | Hits Tagesrekord: 213 546 | Hits gesamt: 74 979 004 | Hits pro Tag: 26 064,2

Klicks heute: 115 837 | Klicks gestern: 120 901 | Klicks Tagesrekord: 756 082 | Klicks gesamt: 488 010 855 | Klicks pro Tag: 169 642,29 | Gezählt seit: 3. Mai 2011, 07:40

Ungelesene Beiträge Unbeantwortete Themen Themen der letzten 24 Stunden

Euro Truck Simulator,Euro Truck Simulator 2,German Truck Simulator,Forum,Community,Downloads,Support,Euro Trucksimulator,Euro Trucksimulator 2,German Trucksimulator,Trucks,18 Wheels of Steel,Haulin,Convoy,Pttm,Long Haul,Trucksimulator,Trucksimulation,Truck Simulator,Simulation,ATS,Trucksim,Extreme Trucker 2,ETS,ETS2,GTS,UKTS,ET,ET2,18WoS,Tutorial,Tutorials,Tipp,Zmodeler,z3d,Modding,SCS,simulation,support, Zmod,z3d,Sk,Skins,Map,Maps,Mod,Mods,Trucksims,STD,Scania Truck Driving Simulator,Scania,ETS2Mods, Euro Trucksimulator2 Mods